Logga in

Tools

PrS_Systems_undersida-gb

Integritetspolicy

English Version

Prosales System Sverige AB (ProSales) specializes in Win / Loss analyzes and B2B sales excellence. We process personal data on behalf of companies (“Client“) who use our survey tool for performance monitoring (Win / Loss). We strive to always protect your and others’ personal data in the best possible way and follow all applicable laws and rules for data protection at any time. Through this privacy policy we want to inform you about how your personal data is processed.

This policy together with our cookie policy applies to all data collected by ProSales via, winloss.prosales.com (the “Website“). The policy applies to you who registered a user account with us or to the person whose employer (ProSales Client) registered a user account (“User“) in the service Win / Loss. The policy applies in applicable parts also to you who contribute to the performance monitoring in Win / Loss which we provide on behalf of our Client (“Respondent“). Users and Respondents are hereinafter referred to as “Registered”.

ProSales processing of personal data on behalf of the Client
Win / Loss is a survey tool used by Client who has entered into an agreement with us. At the Client’s request, we create Users in the Win / Loss service and we send out an invitation to its Respondents to participate in a questionnaire (the “Survey”).

The client is responsible for the personal data of both the User and the Respondent’s personal data.

The client is furthermore responsible for ensuring that the information requested and collected if registered in connection with the creation of the user’s account or the respondent’s participation in the questionnaire is in accordance with the Client’s policy and at any time applicable legislation. Respondents who interact with the Client by using our services, such as the Survey, are asked to contact the Client in matters related to the Respondent’s personal information and the processing thereof.

We process personal information in accordance with our Client’s instructions and have no direct relationship with Users or Respondents whose personal data we process. If you are a respondent who is asked to answer or previously answered a questionnaire and no longer wants to be contacted by any of our clients who use our questionnaires, you are therefore asked to contact the Client directly.

If the Respondent visits the Website, we can automatically collect information about, for example, IP address, browser and Respondent’s use of the Website in the manner stated in our cookie policy.

Transfer of personal data
The data of the Registrants is treated as a starting point only by ProSales. We may also share your information with our selected partners and suppliers as described below.

The responses submitted by Respondents in the questionnaire including any personal data are stored on servers belonging to our partner Devcode AB (“Partner“). Partners act as subordinate to us and all storage and other processing of the Respondents’ personal data takes place in accordance with our Client’s instructions.

Our internal and external IT suppliers and any other suppliers we employ may have access to all the personal data we handle about the Registered, but only to the extent necessary to fulfill their obligations in relation to ProSales.

Personal data storage
For Users who have registered a user account with us, we treat all personal data until the User or the Client deregisters his account with us or otherwise requests that we delete certain information. The user’s account is deleted if the agreement between ProSales and the Client is canceled or on the contractor’s request, for example in the case of an employee’s dismissal. Respondent’s personal data is deleted 6 months after a questionnaire has been answered.

Registered persons’ personal data can be saved longer than stated above in so far as we are obliged to do so by law, regulation or governmental decision.

The right of registered persons to influence ProSale’s processing of personal data
Registered persons have the right at any time to revoke all or part of a given consent for the processing of personal data. However, the revocation of consent will not affect our processing of personal data for the time before the withdrawal took place. Registered persons also have the right to object to the processing of their personal data for direct marketing at any time. The revocation must be made to ProSale’s client.

Changes to our privacy policy are reported on the Website. If the changes are essential, we will also notify Users who have a registered user account with us and, if the changes so require, ask the Client and / or the User to give their consent to the changes.

Contact
If you have any questions about our processing of personal data, you are welcome to contact us:

ProSales
Sveavägen 49
113 59 Stockholm
Email: info@prosaleswinloss.se
Tel: 08 545 02 500

Svensk version

Prosales System Sverige AB (ProSales) är specialiserat på Win/Loss analyser och B2B sales excellence. Vi behandlar personuppgifter på uppdrag av företag (”Uppdragsgivare”) som använder vårt enkätverktyg för resultatuppföljning (Win/Loss”). Vi strävar efter att alltid skydda dina och andras personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas.

Denna policy tillsammans med vår cookie policy gäller för alla uppgifter som samlas in av ProSales via, winloss.prosales.com eller workbook.quicksearch.se (”Webbplatsen”). Policyn gäller för dig som registrerat ett användarkonto hos oss eller för den vars arbetsgivare (ProSales Uppdragsgivare) registrerat ett användarkonto (”Användare”) i tjänsten Win/Loss. Policyn gäller i tillämpliga delar även för dig som bidrar till resultatuppföljning i Win/Loss som vi tillhandahåller på uppdrag av våra Uppdragsgivare (”Respondent”). Användare och Respondent kallas nedan gemensamt för ”Registrerade”.

ProSales behandling av personuppgifter på uppdrag av Uppdragsgivare
Win/Loss är ett enkätverktyg som används av Uppdragsgivare som har ingått avtal med oss. På Uppdragsgivares begäran skapar vi Användare i tjänsten Win/Loss och skickar vi ut en inbjudan dennes Respondenter att delta i en enkät (”Enkäten”).

Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig för såväl Användarens som Respondentens personuppgifter.

Uppdragsgivaren är vidare ansvarig för att tillse att den information som efterfrågas och samlas in om registrerad i samband med skapande av Användares konto eller Respondentens deltagande i Enkäten sker i enlighet med Uppdragsgivarens policys och vid varje tidpunkt tillämplig lagstiftning. Respondenter som interagerar med Uppdragsgivaren genom att nyttja våra tjänster, såsom Enkäten, ombeds kontakta Uppdragsgivaren vid frågor relaterade till Respondentens personuppgifter och behandlingen därav.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med våra Uppdragsgivares instruktioner och har ingen direkt relation med Användare eller Respondenter vars personuppgifter vi behandlar. Om du är en respondent som ombeds besvara eller tidigare har besvarat en Enkät och inte längre vill bli kontaktad av någon av våra Uppdragsgivare som använder våra Enkäter, ombeds du således kontakta Uppdragsgivaren direkt.

Om Respondenten besöker Webbplatsen kan vi automatiskt samla in information om till exempel IP-adress, webbläsare och Respondentens användning av Webbplatsen på det sätt som anges i vår cookie policy.

Överföring av personuppgifter
De Registrerades uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av ProSales. Vi kan även komma att dela din information med våra utvalda samarbetspartners och leverantörer i enlighet med nedan.

De svar som Respondenter har lämnat i Enkäten inklusive eventuella personuppgifter lagras på servrar som tillhör våra partner QuickSearch AB och Devcode AB (”Partner”). Partners agerar underbiträde till oss och all lagring och annan behandling av Respondenternas personuppgifter sker i enlighet med vår Uppdragsgivares instruktioner.

Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om de Registrerade, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till ProSales.

Lagring av personuppgifter
För Användare som registrerat ett användarkonto hos oss behandlar vi samtliga personuppgifter till dess att Användaren eller Uppdragsgivaren avregistrerar sitt konto hos oss eller annars begär att vi ska radera vissa uppgifter. Användarens konto raderas om avtalat mellan ProSales och Uppdragsgivaren avbryts eller på uppdragivarens uppmaning tex vid en anställds uppsägning. Respondents personuppgifter raderas 6 månader efter att en enkät besvarats.

Registrerades personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Registrerades rätt att påverka ProSales behandling av personuppgifter
Registrerade har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Registrerade har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring. Återkallelsen skall ske till ProSales uppdragsgivare.

Ändringar av vår integritetspolicy redovisas på Webbplatsen. Om ändringarna är väsentliga kommer vi även meddela Användare som har ett registrerat användarkonto hos oss och, om ändringarna så kräver det, be att Uppdragsgivare och/eller  Användare lämnar sitt samtycke till förändringarna.

Kontakt
Om du har några frågor kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

ProSales
Rålambsvägen 17, 22 tr
112 59 Stockholm
E-mail: info@prosales.com
Tel: 08 545 02 500
VILL DU VETA VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG?

ProSales Win Loss™ hjälper företag med faktadriven säljutveckling.
Vår tjänst säkerställer en försäljningsorganisation i världsklass.
Kontakta Andreas Albiin+46 733 44 77 07
andreas.albiin@prosales.com

KONTAKT

PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZpbWVvLmNvbS92aWRlby8xNjU4Njg5Mjk/dGl0bGU9MCZieWxpbmU9MCZwb3J0cmFpdD0wJmF1dG9wbGF5PTEiIHdpZHRoPSI2MDAiIGhlaWdodD0iMzM4IiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgd2Via2l0YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuIG1vemFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+